O programie Wiedza Galeria olimpijczyk.TV Forum Partnerzy Kontakt
USP tenispolska
szukaj z Google

Kalendarz imprez

Najbliższe imprezy:

wszystkie wydarzenia wszystkie wydarzenia

Partnerzy i Patroni

 

Patronat Honorowy 

Patroni medialni

 

szukaj na stronie

Partnerzy i Patroni

Polski Komitet OlimpijskiPolski Komitet Olimpijski, zrodzony ze społecznego ruchu i skupiający wybitnych wolontariuszy życia sportowego i kulturalnego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat - powstał bowiem 12 października 1919 roku w Krakowie - rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.

Fundacja LeonardoFundacja Leonardo. Podstawowe cele Fundacji to ochrona i promocja zdrowia, krzewienie idei zdrowia publicznego, podejmowanie i wspieranie działalności służącej poprawie zdrowia publicznego, inicjowanie i wspieranie działań prozdrowotnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Cele te Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez działalność edukacyjną i informacyjną (m.in. organizacja szkoleń, konferencji, targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań), ekspercką, wydawniczą i badawczą, a także poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.

Instytut Żywnosci i ŻywieniaInstytut Żywnosci i Żywienia. Jednostki działalności podstawowej to m.in.: Zakład epidemiologii i norm żywienia, Zakład profilaktyki chorób żywieniowozależnych z poradnią chorób metabolicznych, Zakład bezpieczeństwa żywności, Zakład wartości odżywczych żywności, Zakład dietetyki i żywienia szpitalnego z kliniką chorób metabolicznych i gastroenterologii, Centrum promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, Pracownia genomiki i genetyki chorób metabolicznych, Pracownia ekonomiki żywnosci i żywienia. 
  

Główny Inspektor SanitarnyPaństwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, zdrowotnymi żywności i żywienia, higieny wypoczynku i rekreacji. Ponadto sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych.

 

Fundacja Edukacji Społecznej Fundacja Edukacji Społecznej (FES) to organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2002 roku. Została powołana w celu: pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych, poprzez działalność edukacyjną; kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych; poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami społecznymi.

 

Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT MATKI I DZIECKA jest instytutem naukowo-badawczym w zakresie zdrowia matki i dziecka, zdrowia prokreacyjnego oraz zdrowia populacji w wieku rozwojowym. Jest w resorcie zdrowia krajowym ośrodkiem programowania opieki: przedkoncepcyjnej, w okresie ciąży, opieki perinatalnej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych. INSTYTUT MATKI I DZIECKA jest placówką o wielooletniej tradycji i znaczącym dorobku znanym w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży.

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

Maszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
 

Mazowiecki Kurator OświatyMazowiecki Kurator Oświaty. Kuratorium jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie mazowieckim jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Kurator, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje m.in. następujące zadania: opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, wspomaga dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek, diagnozuje oraz ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół i placówek, wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz wykonuje zadania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, wspomaga działania w zakresie upowszechniania osiągnięć i dorobku szkół, placówek, uczniów i nauczycieli, współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich i zimowych.
Kuratorium Oświaty w Warszawie (wraz z pięcioma delegaturami) swoim zasięgiem obejmuje teren województwa mazowieckiego, na ktorym funkcjonuje ponad: 1780 szkół podstawowych, 960 gimnazjów i 1100 szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Wojewoda MazowieckiWojewoda Mazowicki jest przedstawicielem Rady Ministrów w terenie, czyli organem wojewódzkiej administracji rządowej. Wojewoda pełni następujące funkcje:

 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią.

Wojewoda realizuje zadania przy pomocy Wicewojewody, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (w ramach którego działają delegatury z siedzibą w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach) oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

 

 

Minister Sportu i TurystykiMinister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej „kultura fizyczna i sport” oraz „turystyka”. Minister inicjuje, koordynuje i prowadzi również działania niezbędne do przygotowania, organizacji oraz promocji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Od dnia 14 października 2009 roku urząd Ministra Sportu i Turystyki sprawuje Adam Giersz.

 

W ramach działu „kultura fizyczna i sport” do kompetencji Ministra należą sprawy:

 • sportu powszechnego,
 • sportu osób niepełnosprawnych,
 • sportu kwalifikowanego i młodzieżowego,
 • kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr kultury fizycznej i sportu,
 • polityki państwa w zakresie walki z dopingiem w sporcie i tworzenia polityki w zakresie zwalczania zjawisk patologicznych w sporcie,
 • rozwoju infrastruktury sportowej.

W ramach działu „turystyka” do kompetencji Ministra należą sprawy:

 • zagospodarowania turystycznego kraju,
 • tworzenia mechanizmów regulacji rynku turystycznego, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych,
 • promocji turystyki,
 • współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki,
 • szkolenia, doskonalenia i kształcenia kadr dla turystyki.